„Opustil jsem všechno a následoval Ježíše, protože miluji jeho slabosti,“ říká vietnamský kardinál Van Thuan. „Jestliže jsem slabý, právě tehdy jsem silný s Ním. Stačí, když mám jeho milost, vždyť v mých slabostech se projeví jeho síla a moc.“

PRVNÍ SLABOST- Ježíš NEMÁ DOBROU PAMĚŤ

Na kříži uslyšel hlas lotra po pravici: Ježíši, rozpomeň se na mě, až příjdeš do svého království. Místo aby odpověděl, že nezapomene, ale napřed musí aspoň na 20 let do očistce, říká: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš nemá takovou paměť jako já. Zapomněl na všechny hříchy toho muže.

DRUHÁ SLABOST – Ježíš NEUMÍ MATEMATIKU

Kdyby měl Ježíš skládat zkoušku z matematiky, asi by propadl. Dokazuje to podobenství o ztracené ovci. Pastýř, kterému se ztratí jedna ze sta ovcí, nechává těch 99 na horské pusté pastvině a jde hledat jednu ztracenou. Jen aby se mohla pást s nimi. Pro Ježíše 1 = 99. Kde by mu to mohlo projít? Když jde o roztracenou ovci, neleká se Ježíš žádného rizika, žádné námahy. Jaká prostota bez výpočtů. Jaká láska k hříšníkům!

TŘETÍ SLABOST – Ježíš NEZNÁ TRADICI, LOGIKU A ČAS

Žena, která má 10 drachem, jednu ztratí. Začne hledat a když ji najde, svolá všechny sousedky a řekne: Radujte se se mnou. Je to skutečně nelogické vyrušovat sousedky kvůli 1 drachmě a ještě kvůli tomu vystrojit hostinu. Vždyť to všechno stojí ženu mnohem víc než 1 drachmu. Ano, srdce má své důvody, které rozum nechápe. Proto na konci podobenství Ježíš zjevuje jedinečnou logiku svého srdce: Právě tak mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.

ČTVRTÁ SLABOST – Ježíš JE NEKOREKTNÍ DOBRODRUH A ŠÍLENEC

Kdo dělá v nějaké reklamní společnosti nebo by se chtěl představit veřejnosti jako volební kandidát, připraví si program s mnoha sliby. Nic podobného nenajdeme u Ježíše. Jeho propaganda je z lidského pohledu předem odsouzena k nezdaru. Těm, kteří ho následují, staví před oči pronásledování. Svým apoštolům nezajišťuje ani ubytování, ani zaopatření. Úryvek evangelia o blahoslavenstvích je opravdový autoportrét Ježíše, opravdové dobrodružství lásky. Blahoslavení chudí v duchu….blahoslavení lkající….blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně pronásledovat a mluvit proti vám lživé věci. Radujte se a jásejte – vaše odměna v nebi bude veliká. To může jen šílenec.

PÁTÁ SLABOST – Ježíš NEDODRŽUJE LIDSKÉ NAUKY, SVĚTSKÁ PRÁVA

Pomysleme na podobenství o dělnících na vinici. S nebeským královstvím je to jako s hospodářem, který ráno v šest, v devět, ve dvanáct, v patnáct a dokonce i v sedmnáct hodin posílá na svou vinici dělníky, kteří zahálejí bez práce na tržnici, přičemž s každým smluví odměnu denár na den. Večer kolem osmnácté hodiny vyplatí všem po jednom denáru, přičemž začne od posledních. Jak může někdo pracovníkovi, který začal práci v pět odpoledne, dát stejnou mzdu jako tomu, který pracuje od rána? Vždyť je to nespravedlivé z lidského měřítka. Jedná se o nedopatření? Nebo Ježíš špatně počítá? Ne. Dělá to záměrně a vysvětluje: Příteli, nekřivdím ti. Dávám ti ze svého majetku, co je spravedlivé. Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý i k tomu poslednímu?

ŠESTÁ SLABOST - Ježíš SE NEOSPRAVEDLŇUJE A NECHÁ SE ODSOUDIT K SMRTI PRO PÍSMO

Ptejme se, Proč má Ježíš tyto slabosti? Protože je láska, která nás miluje, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul ale měl život věčný. P.Ježíš ztrácí svůj život pro vůli svého Boha Otce. PRAVÁ LÁSKA USKUTEČNUJE VŮLI SVÉHO NEBESKÉHO OTCE, neargumentuje, neodměřuje, nezřizuje žádné závory, ploty a vězení, nepočítá, nevzpomíná na urážky a neklade si žádné podmínky. Jeho láska sahá až k nerozumu a uvádí naše lidská měřítka do nesnází. Když uvažuji o této lásce, přetéká moje srdce štěstím a pokojem. Doufám, že Pán mě na konci života přijme jako nejmenšího z pracovníků na své vinici. Pak budu celou věčnost opěvovat jeho milosrdenství a žasnout nad zázraky, které připravuje pro své vyvolené. Budu šťastný, že uvidím Ježíše s jeho slabostmi, které jsou, Bohu díky, nenapravitelné.

(kardinál Francois Van Thuan, úryvek z exercicií pro Jana Pavla II. v roce 1999)