FORMACE DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

zdravím tě, milý Signaláku, v tomto pěkném letním čase! Ježíš vstal z mrtvých, přišel a zachránil nás. Máme předurčený věčný život v Nebi, kde budeme šťastní navždy!!! Víte, že lepší zpráva neexistuje? A víte, že to není zpráva jen pro několik velikonočních dní? Ale pro každý den a pro celý život! Milá sestro, milý bratře, všechno, co jsme obdrželi, je od Pána a není to rozhodně samozřejmostí, proto se Mu cítíme zavázáni, ale i zároveň svobodní. Ježíš za tebe zaplatil svou svatou krví na kříži, protože Tě tak moc miluje! Přijmi Jeho obeť a vezmi si od Něj to, co Ti nabízí. "... v Jeho jménu se bude zvěstovat pokání ...a odpuštění hříchů." (Lk 24,47). Hledej Pána Ježíše každý den, a každý den ho budeš nacházet. Neboť Bůh nám sebral beznaděj. Občas napíšu nějaké povzbuzení.

JAK JE TO? MÁME SVÉ NEPŘÁTELE ZNIČIT?

"Kdo slyší má slova a NEzachovává je, toho já NEsoudím, nepřišel jsem, abych
soudil svět, ale abych svět spasil." Jan 12,47


Když přišel čas jeho smrti, ubíral se Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma.
Přišel do vesnice, ve které bydleli Samařané - nepřátelé Židů. Ježíše nepřijali,
protože šel do židovského města.
Když to učedníci uslyšeli, řekli:" Pane, máme přivolat oheň z nebe a zahubit je?"
Ježíš se obrátil a pokáral je:" Nevíte, jaký duch to z vás mluví. Já jsem nepřišel lidi zahubit,             ale zachránit." A šli do jiné vesnice. Podle Lukáše 9,51 -56

Panečku, ten pan Doktor Přebolíto si ale umí vychovat své ovečky a mě vést k určitému cíli po těžké cestě.

      Víte co? Přidal bych si k Desateru Božích přikázání ještě 2 body:
11. Neměj obavy a strach, vždyť jde Pan vždy po tvém boku.
12. Nestěžuj si, ale vytrvej v pravém přesvědčení.


... A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a roucho bílé jako sníh .... Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl... " Mt 28,2-3.5

 

OMNIA VINCIT AMOR - nad vším zvítězí láska.

Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř za ovce dává svůj život.
Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a působil zkázu.
Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
(Jan 10,10-11)

 

Je to stejně zázrak

 

Zázrak je, když se dovedeme rozdělit o nashromážděné
.. když nevidíme jen detail, ale také celek
.. když dokážeme uznat, že nic není jen černé nebo jen bílé
.. když se radujeme z maličkostí
.. když máme kolem sebe lidi, které můžeme milovat
.. když jsme samotní, ale necítíme se osamělí
.. když silní dovedou chránit slabé
.. když dokážeme dobré užívat s mírou
.. když žijeme se zásadami, které necítíme jako okovy
.. když se nenecháme pohltit problémy života
.. když umíme vnímat kouzlo okamžiku
.. když prožijeme, že s laskavostí nejdál dojdeme
.. když naše srdce hoří láskou navzdory lhostejnosti druhých
.. když se nenecháme unést vztekem
.. když se nebojíme být sami sebou
.. když jsme tu pro své blízké
.. když můžeme věřit v Boha
.. když dokážeme prožívat štěstí, aniž bychom ho zničili

 

Život je zázrak, protože je neopakovatelný. Jeho konec neovlivníme, ale můžeme ovlivnit jeho průběh, a to není málo!